Leverans-, avtals- och garantivillkor för Teuvan Keitintehdas Ab:s näthandel

Ingående av ett avtal

Presentation av produkter i näthandeln utgör inte en juridiskt bindande offert, utan endast ett produkturval i en icke-bindande online-förteckning. En bekräftelse av att en beställning kommit in görs omedelbart efter det att kunden sänt beställningen. Ett handelsavtal träder i kraft först då vi gett en skild beställningsbekräftelse. Beställningens uppgifter sänds till kunden per e-post. Teuvan Keitintehdas Ab förbehåller sig rätten att begränsa försäljningen av produkterna i exceptionellt stora partier.

Produkter och produktpriser

Produkternas priser anges i samband med produktdemonstrationerna. Näthandelns bilder är riktgivande.

Våra produkter innefattar moms. Skattefördelningen syns i köpkorgen och beställningsbekräftelsen. Produktpriserna gäller leveranser som sänds inom Finland.

Om du önskar en leverans utanför Finland ber vi dig kontakta vår kundtjänst info@teuvan.com.

Leveranskostnader i Finland

Leveranskostnaderna i Finland fastställs enligt det valda leveranssättet och fraktvolymen i enlighet med de priser som för närvarande gäller i näthandeln. Fraktkostnaderna läggs automatiskt till beställningens slutsumma. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av leveranskostnaderna ifall mottagaren finns i Lappland eller i skärgården.

Leverans av produkterna

Vi skickar de produkter du beställt inom 1-5 arbetsdagar efter det att beställningen gjorts. Ifall leveranstiden för någon produkt du beställt överskrider 5 dagar kontaktar vi dig. Beställningsdatumet beaktas inte.

Avhämtning från närmaste postkontor

Då produktens leveranssätt är avhämtning från Posten, får du ett meddelande om beställningens ankomst från posten.

Vi behöver varje gång både ditt mobilnummer och din e-postadress, för Posten sänder dig både ett textmeddelande och ett e-postmeddelande då ditt paket kan avhämtas från närmaste postkontor. I annat fall får du en ankomstavi på papper med den normala brevposten.

Märk! Posten förvarar produkter avgiftsfritt en vecka (7 dygn) från ankomstdagen, varefter paketet returneras till avsändaren. Kom alltså ihåg att hämta paketet så snart som möjligt då du fått ett ankomstmeddelande från posten. Om produkten returneras genom postens försorg anses beställningen inte vara automatiskt återkallad. Gällande leveranskostnader uppbärs för kostnader för omförsändelse.

Försändelser över 30 kg som hemleverans

Produkter med hemleverans transporteras till mottagarens adress. Hemleveransen innefattar inte förflyttning av försändelsen in i eller ut ur lägenheter eller upp i våningar och inte heller montering eller bortförande av en gammal produkt. Ett paket levereras till ytterdörren eller en större försändelse (ifall inte annat nämns på produktkortet) invid distributionsbilen till ett ställe som kan nås av den bil som krävs för respektive produkttyp (från en fullängdstrailer till en paketbil).

Avhämtning direkt från fabriken

Kom överens om avhämtning skilt med vår kundservice info@teuvan.com. Avhämtning är möjligt på vardagar mån-fre kl. 8-14.

Om det uppstår problem med leveransen eller produkterna, gör så här:

Granska alltid försändelsen på utsidan då du avhämtat den på posten eller då frakttransportören levererat den till dig. Ifall du upptäcker en transportskada ska den antecknas i fraktsedeln innan du kvitterar försändelsen som mottagen. Dolda transportskador ska anmälas skriftligt till oss inom 3 dygn efter det att försändelsen tagits emot.

Om ingen anteckning görs i fraktsedeln/följebrevet ansvarar kunden för fel som går att upptäcka redan vid leveransögonblicket. I fall av en problemsituation ber vi dig kontakta vår kundservice info@teuvan.com.

Meddela oss dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) samt ditt beställningsnummer. Vi behandlar reklamationer enbart skriftligt.

Återkallelse av beställning och returnering av produkter från konsumentkunder

Beställningarna har 14 dygns ångerrätt. Då du återkallar en beställning ber vi dig sända ett meddelande om det till info@teuvan.com.

Skriv följande i meddelandet: ditt namn, den återkallade beställningens nummer, dina kontaktuppgifter (namn, telefon, e-post och adress), bankuppgifter för återbetalning och orsaken till returneringen. Du kan också använda returblanketten, som finns nere på startsidan på vår webbplats www.teuvan.com. Sänd den ifylla blanketten till info@teuvan.com.

Vi ersätter den återkallade beställningens summa efter avdrag av returkostnaderna inom 5 dygn från det att produkterna kommit tillbaka till vår fabrik.

Den produkt som returneras ska vara oanvänd, i ursprungligt skick och förpackad lika bra som den var vid leveransen. Produkterna ska returneras till leverantören fysiskt på motsvarande sätt som den ursprungliga beställningen levererats.

1)      Om den ursprungliga beställningen levererats till DB Schenkers avhämtningsställe, returnera då produkten till avhämtningsstället förpackad i enlighet med instruktionerna. Meddela Teuvan Keitintehdas kundnummer 468230 och returnummer 468231 vid avhämtningsstället.

2)      Om beställningen levererats till hemdörren (DB Schenker), kontakta då vår kundservice tfn. 020 785 1600. Vi ordnar med att produkten avhämtas enligt vårt avtal.

3)      Returnering av ett postpaket med Skicka enkelt-kod: Beställ en returkod på adressen posti.fi/returnerapaket genom att mata in försändelsekoden (en kod som börjar med JJFI). Returnera paketet vid vilken som helst av postens automater eller kontor enligt den instruktion du fått.

4)      Returnering av ett postpaket utan Skicka enkelt-kod: Du kan returnera försändelsen via postens serviceställen. Fäst det returadresskort du fått av oss på försändelsen eller skriv vår returkod 639060 på försändelsen och överlämna försändelsen till posten.

5)      Returnering av brevpost via postens brevlåda: Skriv vår returkod 639060 och vår returadress Teuvan Keitintehdas Oy, ASIAKASPALAUTUS, Keitintehtaantie 29, 64700 Östermark på försändelsen.

Du kan be om närmare information om returneringen per e-post info@teuvan.com eller per telefon av vår kundservice 020 785 1600

Force majeure

Teuvan Keitintehdas Ab är inte skyldig att uppfylla ett avtal om det utsätts för ett force majeure som det inte rimligen kan övervinna. Teuvan Keitintehdas Ab är inte skyldig att ersätta kunden för skada och kostnader som denne utsatts för vid force majeure och har rätt att säga upp avtalet.

Betalningssätt och betalningsförmedlare

Betalningssätten i vår näthandel är de betalningssätt som är i allmänt bruk i näthandeln. Som genomförare av betalningsförmedlingstjänsten och betaltjänstleverantör fungerar Paytrail Abp (2122839-7) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail Abp anges som betalningsmottagare på kontoutdraget eller kortfakturan och förmedlar betalningen till innehavaren av webbutiken. Paytrail Abp har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut. I reklamationsfall ber vi att du i första hand kontaktar leverantören av produkten.

Paytrail Abp
FO-signum: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 JYVÄSKYLÄ.
Telefon: 020 718 1830
webbsida: www.paytrail.com

Handelsavtal

Ifall en tvist om handelsavtalet inte kan lösas med förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten låta konsumenttvistenämnden www.kuluttajariita.fi avgöra ärendet.

Innan konsumenten hänvisar frågan till konsumenttvistenämnden ska hen kontakta magistraternas konsumentrådgivning www.kuluttajaneuvonta.fi.

Teuvan Keitintehdas Ab:s garantivillkor

1 Tillämpningsområde

Dessa garantivillkor följs vid alla leveranser mellan Teuvan Keitintehdas Ab (nedan kallad leverantören) och en annan part (nedan kallad beställaren) och alla produkter som tillverkas eller säljs av leverantören såvida inte annat uttryckligen skriftligt avtalats. Dessa allmänna garantivillkor ersätter alla allmänna villkor som beställaren tillämpar i frågor som regleras av dessa garantivillkor.

2 Kvalitetsgaranti

Leverantören garanterar att produkten uppfyller överenskomna specifikationer och är lämplig för sitt normala användningsändamål. Garantin täcker tillverknings- och materialfel hos produkten. Leverantören ansvarar inte för fel som beror på normalt slitage eller omständigheter eller händelser efter leveransen som inte beror på leverantören, såsom monteringsfel eller felaktig användning.

 3 Garantiperiod

Produkten har en garanti på tolv (12) månader. Garantiperioden börjar då produkten överlämnats till konsumenten. Leverantören ansvarar emellertid inte inom ramen för garantin eller i övrigt för fel som uppkommer över två (2) år efter det att produkten överlämnats till beställaren.

 4 Reparation av fel

Leverantören kan enligt sitt val reparera den defekta produkten eller ersätta den defekta produkten med en ny produkt. Garantin täcker inte eventuellt förorsakade transport-, nedmonterings- och monteringskostnader eller andra indirekta kostnader.

 5 Beställarens granskningsskyldighet och reklamationer

Beställaren ska granska produkten omedelbart efter att produkten överlämnats. Beställaren ska göra en skriftlig reklamation till leverantören inom två (2) veckor efter det att hen upptäckt ett fel eller borde ha upptäckt felet.

 6 Indirekta skador

Leverantören ansvarar under inga omständigheter för sekundära eller indirekta skador såsom produktionsförlust, minskad omsättning, utebliven vinst, förlust av avtal eller användningsnytta.

Dessa villkor gäller tillsvidare från och med 1.1.2013.

Be om ett erbjudande